🐶 Vakcinace psů v neděli 10.7.2022 od 9:15hod u obecního úřadu. 🟢 Ke dni 2.7.2022 připojeno 158 přípojek na kanalizaci 🟢 Kdo tak již neučilil, prosíme nahlásit připojení ke kanalizaci na sms 724093 331 🟢 Od 1.5.2022 mění Obecní úřad Jestřabí Lhota úřední hodiny 🟢Od 1. dubna 2022 může každá nemovitost, která bude řádně připojena do systému kanalizace, vypouštět splaškové vody do nově vybudované kanalizace. ⚠️Do kanalizace NESMÍ být vypuštěny staré obsahy jímek, septiků a domácích čističek. ⚠️Do kanalizace NESMÍ být svedeny dešťové vody z okapů a retenčních nádrží. ⚠️Datum připojení bylo stanoveno nejpozději do 30. června 2022. ⚠️Vaši přípojku nejlépe nafoťte, aby byla možná kontrola správného připojení a utěsnění. ✅V ročním zkušebním provozu Čističky odpadních vod(ČOV) nebude účtováno stočné. Nejprve budou podepsány , během zkušebního období, smlouvy o připojení, k čemuž budete včas vyzváni. ☎️Další informace naleznete ve sdělovacích prostředcích obce, či přímo u starosty obce na mob. 724 093 331,nebo e-mailu: obec@jestrabi-lhota.cz ** Plánky na soukromé přípojky kanalizace je možno vyzvednout v úředních hodinách na OÚ , nebo po domluvě se starostou obce **

masz logo

Kam s odpady

Prosinec až Únor  zavřeno
Březen-Listopad (SOBOTA)

Naproti sokolské garáži

Směsný odpad,možno i plasty a papír

Každý týden

9-10 hodin

Naproti parkovišti u hřiště

Dřevo

Každou lichou

10-11 hodin 

Stavební materiál je na ŠUMBOR!
Splašky  - Jímky a septiky

Plán svozů odpadů

Praktické informace

Policie  158 
Záchranka 155 
Hasiči 150 
S.O.S.  112 
Poruchy elektřiny 840 850 860

Počítadlo

0606709
Dnes
Včera
This Week
Last Week
This Month
Last Month
Od začátku
0
0
0
0
598469
606709

Your IP: 3.238.24.209

znak Jestřábí Lhota

1. Název
Obec Jestřabí Lhota
2. Důvod a způsob založení
Obec Jestřabí Lhota (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.
Obec:
- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
3. Organizační struktura Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu
Starosta obce
Místostarosta obce
Předseda finančního výboru
Předseda kontrolního výboru
Předseda výboru životního prostředí
Předseda výboru pro správu obecního majetku
Předseda kulturního výboru
Seznam organizací:
Obecní knihovna Jestřabí Lhota
Mateřská škola Jestřabí Lhota
4. Kontaktní spojení Kontaktní údaje povinného subjektu
Kontaktní poštovní adresa
Obec Jestřabí Lhota
Jestřabí Lhota 74
280 02 Kolín
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Jestřabí Lhota
Jestřabí Lhota 74
280 02 Kolín
Úřední hodiny
Pondělí 7:00-13:00 18:00-20:00
Úterý 7:00-13:00
Středa 7:00-13:00 18:00-20:00
Čtvrtek 7:00-13:00
Pátek 7:00-13:00
Telefonní čísla
pevná linka: 321 798 223
mobilní telefon: 724 093 331
Čísla faxu
321 400 138
Adresa internetové stránky
http://www.jestrabi-lhota.cz
Další elektronické adresy
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky
2qibpdr
5. Případné platby Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby lze poukázat od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu
ČS Kolín 5652781319/0800
při platbě za komunální odpad uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné
6. IČ Identifikační číslo povinného subjektu
00235415
7. DIČ Daňové identifikační číslo povinného subjektu
Obec není plátcem DPH
8. Dokumenty
Úřední deska
Formuláře
Vyhlášky
Rozpočet obce
9. Žádost o informace
zaslat na adresu nebo v sídle OÚ
10. Příjem žádostí a dalších podání
zaslat na adresu nebo v sídle OÚ
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí nebo usnesení obce nebo obecního úřadu se lze odvolat do 15 dnů po jeho doručení u zdejšího obecního úřadu ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Odvolání se podává ve 2 vyhotoveních.
12. Formuláře
Viz sekce „Obecní úřad“ - "Formuláře"
13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
– Policie 158 ( OO Týnec nad Labem 321 781 114 )
– Záchranná služba 155
– Hasiči 150
– Úřad práce 321 751 911
– Městský úřad Kolín 321 748 111
– Finanční úřad Kolín 321 742 200
– Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně 321 739 013
– Katastrální úřad Kolín 321 737 011
– Krajský úřad Středočeského kraje 257 280 111
14. Nejdůležitější předpisy
Zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích, správní řád, stavební zákon, organizační řád obce, obecně závazné vyhlášky, interní předpisy a směrnice
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
K dispozici na OÚ Jestřabí Lhota
16. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.
17. Seznam organizací
Mateřská škola Jestřabí Lhota, příspěvková organizace

 

 

uredni hodiny ou 2021

Obecní úřad

Adresa :

Jestřabí Lhota 74
28002 Kolín
Telefon:

321 798 223
Starosta:

724 093 331

Místostarosta:

724 854 523
Pověřenec GDPR :
Ing. Vladimír Karas
poverenec@jestrabi-lhota.cz
Fax:

321 400 138
IČO:

00235415
Datová schránka :

2qibpdr
Číslo účtu :

5652781319/0800

Kontakt

interaktivní mapa obce

JONA5 inzerce Zpravodaj

Svátky

Dnes : Radomír
Zítra : Prokop
Pozítří : Cyril a Metoděj

Jak bude ?

Meteoradar