💥 Ke dni 26.9.2022 připojeno 177 přípojek na kanalizaci 🟢 Zastupitelstvo obce vzešlé z voleb 23.-24.9.2022 : 1. Václav Nedbal, 2. Bc. Romana Balounová 3. Tomáš Procházka 4. Tomáš Jirát 5. Jiří Zeman 6. Ing. Martin Procházka 7. Josef Štícha Náhradník : Mgr. Lukáš Málek 🟢

masz logo

Kam s odpady

Prosinec až Únor  zavřeno
Březen-Listopad (SOBOTA)

Naproti sokolské garáži

Směsný odpad,možno i plasty a papír

Každý týden

9-10 hodin

Naproti parkovišti u hřiště

Dřevo

Každou lichou

10-11 hodin 

Stavební materiál je na ŠUMBOR!
Splašky  - Jímky a septiky

Plán svozů odpadů

Praktické informace

Policie  158 
Záchranka 155 
Hasiči 150 
S.O.S.  112 
Poruchy elektřiny 840 850 860

Počítadlo

0917669
Dnes
Včera
This Week
Last Week
This Month
Last Month
Od začátku
0
0
0
0
909429
917669

Your IP: 3.238.199.4

znak Jestřábí Lhota

Článek bude sloužit k aktuálnímu popisu stavu budování splaškové kanalizace a ČOV v obci Jestřabí Lhota ...

 

16/9/2022 Připojeno 174 kanalizačních přípojek. Na konci měsíce října 2022 budeme kontaktovat vlastníky přípojek s návrhem smluv o připojení. Do té doby nové zastupitelstvo obce odsouhlasí cenu stočného a způsob jeho výběru a sezná mí s ním vlastníky přípojek. Odebrány behěm 4 měsíců 4 vzorky na čistírně odpadních vod. Vzorky jsou vyhovující předepsaným hodnotám.
20/4/2022  Kolaudační souhlas s užíváním stavby nabyl právní moci
7/4/2022  Rozhodnutí o zkušebním provozu ČOV nabylo právní moci
1/4/2022  Výzva k napojení a vypouštění splaškových vod do kanalizace s termínem připojení do 30.6.2022
30/3/2022  Vydáno rozhodnutí o zkušebním provozu Čističky odpadních vod Jestřabí Lhota
7/12/2021  Kompletují se stanoviska a podklady pro žádost o kolaudaci stavby. Žádost bude podána v nejbližší době.
7/12/2021  Podepsán protokol o převzetí stavby se zhotovitelem firmou VPK Suchý s.r.o.
6/12/2021  Na tomto odkazu a ve vrstě(napravo v menu) skutečné zaměření splaškové kanalizace a ČOV
24/11/2021 Dokončují se povrchy místních komunikací. 25.11.2021 proběhne kontrolní den před převzetím stavby
18/11/2021 Firmou Tibabeton předložen kompletní technologický popis všech šachet v kanalizaci včetně 10 leté záruky.
18/11/2021 Závěrečné technologické zkoušky ČOV a čerpacích stanic
18/11/2021 Podána žádost o provozování kanalizace obcí Jestřabí Lhota na Středočeský kraj
25/9/2021-15/10/2021 Položeny nový povrchy na dotčených úsecích hlavních komunikací.
6/9/2021  Zbývá 5 přípojek z veřejné části kanalizace. Probíhají přípravy na náběh a kontroly terchnologické části kanalizace . Byla uzavřena silnice u Kulturního domu. Plán uzavírek je v tomto článku . Po ukončení uzavírek by měly být na dotčených komunikacích nové povrchy silnic. 
13/7/2021  Začala oprava místních komunikací v ulici u obecního úřadu.
7/7/2021  Dokončeny protlaky v místech kolize se sítěmi při "staré silnici na Kolín" a u č.p. 60. Dokončují se přípojky na místních komunikacích. Intenzivně se pracuje na zajištění financování opravy hlavních silnic, do kterých bude opět stavba puštěna během prázdnin. Místní komunikace budou postupně opravovány během července-srpna. Ve Zpravodaji 3/2021 se objeví aktualizovaný letáček k soukromým částem přípojek na kanalizaci včetně tipů na firmy, či jednotlivce, kteří mají možnost soukromé přípojky budovat. Dar na zajištění ekologie obce darovala komplet již postatná většina budoucích uživatelů kanalizace. Připravujeme vyhlášku o zhodnocení stavebního pozemku výstavbou kanalizace, která se dárců nebude týkat. Na čističce odpadních vod proběhnou závěrečné práce před uvedením do zkušebního provozu.
21/4/2021

 V harmonogramu stavby došlo k drobné  úpravě. Protlak u novostaveb při "Staré" silnici na Kolín proběhne v půlce května 2021. V těchto dnech pracuje stavba na stoce A, B5, B5a , B5b a blíží se ke Kulturnímu domu. Na čističce odpadních vod probíhají práce na příjezdové komunikaci. Technologové osazují zařízení ČOV. Probíhají  úpravy komunikace v lokalitě SEČ.

Aktualizovaný harmonogram hlavních stok kanalizace. 

9/4/2021

 Dokončujeme propojení stok B1 a B vedoucí podle č.p. 177 a 116. Zároveň pracujeme na stoce C v Seči.

Připravují se práce na stoce B5 , B5a a B5B a dokončení stoky A. Vše kolem Kulturního domu a cestou k Seči. Aktuální stav k dnešnímu dni  na mapce ZDE.

26/2/2021  Aktualizovaný harmonogram budování hlavních stok kanalizace. 
3/12/2020  Aktualizovaný harmonogram budování hlavních stok kanalizace. 
3/11/2020  Leták s informacemi k soukromým částem přípojek kanalizace
21/9/2020  Upravený harmonogram budování hlavních stok kanalizace
17/9/2020  Začalo budování hlavní stoky směrem po staré silnici na Kolín. Situaci s výkopem před Kulturním domem řeší projektanti vzhledem k uložení dešťové kanalizace v nepředpokládané trase.
31/8/2020  Stavba čističky odpadních vod je ve fázi před umístěním technologie a před teréními úpravami v okolí. Příspěvek na ekologii obce už zaplatila  bezmála budoucích 1/4 připojených vlastníků nemovitostí z projektu. Zde článek o možnosti připojení vysokorychlostního internetu do domácností soukromou částí přípojek. Výkresy soukromých částí jednotlivých přípojek budeme mít konečně k dispozici po 10.9.2020. Poté je začneme distribuovat dle plateb příspěvku na ekologii . Na stavbě proběhlo celkem 10 kontrolních dnů.
5/8/2020  Příspěvek na ekologii obce už zaplatila bez mála budoucích 1/5 připojených vlastníků nemovitostí z projektu. V současnosti probíhá dokončování hrubé stavby ČOV. Hlavní stoku kope zhotovitel po hlavní silnici směrem od Němčic ke Kulturnímu domu. Zároveň se též dokončují veřejné části přípojek k nemovitostem podél silnice ke hřbitovu. SFŽP též již poukázal dvě platby dle našich žádostí z dotace. 
12/7/2020  1.července začalo vybírání příspěvku na zajištění ekologie obce . Proběhlo 7 kontrolních dnů. Vybudovány šachty pro všechny tři přečerpávací   nádrže. U čističky odpadních vod vybudována hrubá stavba objektu. V srpnu bude usazena technologie. Dobudovává hlavní stoka "B" směrem   na  Volárnu. Od hřbitova žačalo budování veřejných částí přípojek.
25/5/2020  Jsme s hlavní stokou "B" na konci silnice hřbitov-náves, ČOV má vybetonované dno nádrží. Na stavbě proběhly 3 kontrolní dny.
21/4/2020  Do mapky zde jsme začali zakreslovat postup výstavby stok kanalizace - odkaz zde (v levé části na mapě si pak zaškrtněte vrstvu Pasport technické infrastruktury - Postup stavby kanalizace.
14/4/2020

 letáček ve schránkách 

letacek14 4 2020

14/4/2020  Uzávěrka silnice od návsi ke hřbitovu
6/3/2020  Předání staveniště firmě VPK Suchý s.r.o., za účasti TDI a BOZP.
20/3/2020 youtube PNG15Zde video, kde stručně stručně popisujeme začátek stavby kanalizace , harmonogram stok uveden o řádek níže.
9/3/2020 Zde přibližný harmonogram budování hlavních stok kanalizace

změna BUDEME VČAS INFORMOVAT

ZMĚNA schůzka kanalizace 2020 zahájení stavby
4/3/2020 Koordinační schůzka se zhotovitelem stavby, technickým dozorem investora a firmou JON.CZ(přípolož vedení optického internetu)
18/2/2020 Potvrzena přípolož chrániček optického vedení vysokorychlostního internetu firmy JON.CZ. Rychlosti internetu v obci budou moci dosahovat až 2000MBit/s. S možností dalšího zrychlení dle vývoje technologií.
7/2/2020 Do stránky Gobec.cz vložen projekt kanalizace a ČOV , kde bude pravidelně popisován stav budování kanalizace v obci. Pomocí zákresů budeme zobrazovat aktuální i plánovaný stav postupu prací.
3/2/2020 Obdrželi jsme Změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace, čímž je projekt v realizaci prakticky odstartován.

uredni hodiny ou 2021

Obecní úřad

Adresa :

Jestřabí Lhota 74
28002 Kolín
Telefon:

321 798 223
Starosta:

724 093 331

Místostarosta:

724 854 523
Pověřenec GDPR :
Ing. Vladimír Karas
poverenec@jestrabi-lhota.cz
Fax:

321 400 138
IČO:

00235415

DIČ:

CZ00235415
Datová schránka :

2qibpdr
Číslo účtu :

5652781319/0800

Kontakt

interaktivní mapa obce

JONA5 inzerce Zpravodaj

Jak bude ?

Meteoradar