Zastupitelstvo obce Jestřabí Lhota 2018-2022 
NEDBAL web Václav  N E D B A L Starosta obce

724 093 331

777 176 971

JIRAT web Tomáš  J I R Á T Místostarosta obce  724 854 523 
MALEK web Bc.Lukáš  M Á L E K Předseda finančního výboru   
PROCHAZKA M web Ing.Martin  P R O C H Á Z K A Předseda kontrolního výboru  
ZEMAN web Jiří  Z E M A N Předseda kulturního výboru  
BALOUNOVA web Bc.Romana B A L O U N O V Á Předseda výboru životního prostředí  
PROCHAZKA T web Tomáš  P R O C H Á Z K A Předseda výboru pro správu Obecního majetku